Archive for Czerwiec, 2012

UŁOŻYSKOWIENIE WAŁU POŚREDNIEGO

Ułożyskowanle wału pośredniego. We współczesnych skrzyn­kach przekładniowych wał pośredni jest albo osadzony na stałe w obudowie skrzynki, albo obraca się w łożyskach. Nieruchomy wał pośredni spełnia jedynie zadania osi, wokół której obraca się zblokowany zestaw kół zębatych, tworzących całość konstrukcyjną. Natomiast koła zębate osadzone na wirującym wale pośrednim obracają się zawsze wraz z nim, dzięki zastosowaniu odpowiednich wielowy- pustów lub wpustów.Blok kół zębatych jest zwykle ułożyskowany na nierucho­mym wałku pośrednim albo za pomocą łożysk ślizgowych  albo luźnych igiełek łożyskowych lub złożeń igiełkowych , przy czym igiełki ło­żyskowe oraz złożenia igiełkowe stosuje się przeważnie w samochodach osobowych.

WZDŁUŻONE SIŁY MIĘDZYZĘBNE

Wzdłużne siły międzyzębne przejmowane są albo przez czołowe pierścienie oporowe, zabezpieczone przed obracaniem się lub przez kulkowe złożenia wzdłużne. Natomiast niewielkie stosunkowo nacisk! poosio­we kół walcowycho   zębach prostych mogą być z powo­dzeniem przejmo­wane bezpośrednio przez powierzchnię oporową obudowy skrzynki.Nieruchomy wał po­średni,wokół któ­rego obraca się blok kół zębatych, usta­lony jest w obudo­wie skrzynki biegów za pomocą wkrętów lub płytek ustalają­cych. Wirujący wał pośredni, na którym zaklinowane są koła zębate, obraca się w łożyskach osadzo­nych zwykle w obu­dowie skrzynki.