Archive for Październik, 2012

WŁĄCZAJĄC BIEG TYLNY

W takim przypadku włączając bieg tylny przesuwa się zwykle dźwignię zmiany biegów w bok, a następnie w tym samym kierunku co i podczas włączania jednego z biegów do jazdy w przód. Działanie urządzenia blokującego polega zwykle na uniemożliwianiu przesunięcia dźwigni zmiany biegów w.bok, do położenia włączenia tyl­nego biegu, bez wykonania dodatkowej czynności, np. wywarcia dodatkowego nacisku. Mechanizm urządzenia zabezpieczającego przed omyłkowym włączeniem biegu tyl­nego jest na ogół bardzo prosty.Zapadkowe urządzenie bloku­jące. Dźwignia zmiany biegów zaopatrzona jest w cięgło z zapadką w postaci zagiętej płytki, dociskanej ku dołowi sprężyną .Płytka ta opiera się o występ widełek tylnego biegu, uniemożliwiając wsunięcie dolnego końca dźwigni we wgłębienie widełek.

DOLNY KONIEC DŹWIGNI

Dolny koniec dźwigni może swobodnie wchodzić we wgłę­bienia innych widełek, a więc urządzenie blokujące nie utru­dnia włączania dowolnego bie­gu do jazdy w przód. Przed włączeniem tylnego biegu konieczne jest podniesienie do góry zapadki za pomocą dźwigienki, znajdującej się obok gałki dźwigni zmiany biegów. Dopiero wówczas można wprowadzić dolny koniec dźwigni zmiany bie­gów we wgłębienie widełek tylnego biegu. Sprężynowe urządzenie blokujące, zabezpieczające przed omyłkowym włączeniem tylnego biegu, pozwala na włączenie biegu tylnego dopiero po wywarciu zwiększonego nacisku na dźwignię zmiany biegów .

W ZAMOCOWANYCH WIDEŁKACH

W widełkach zamocowanych na wodziku służącym do włączania pierwszego I tylnego biegu znajduje się luźno osadzony sworzeń odpychany przez sprę­żynę. Dolny koniec dźwigni zmiany biegów może wejść we wgłębienie widełek dopiero po przesunięciu sworznia w bok, z przezwyciężeniem oporu sprężyny. Tym prze­mieszcza się przesu- wkę z położenia śro­dkowego w prawo lub w lewo, aż do oparcia o zęby wień­ca zębatego ryglo­wanego koła zęba­tego. Wskutek tego podczas włączania biegu tylnego lub pierwszego trzeba znacznie silniej naciskać na dźwignię zmiany biegów niż w razie włączania innych biegów. Sterowanie odległościowe skrzynki biegów polega na przerzucaniu dźwigni zmiany biegów, która urucha­mia mechanizm przełączania przekładni za pośre­dnictwem układu przeniesienia.

DŹWIGNIA ZMIANY BIEGÓW

Dźwignia zmiany biegów osadzona jest najczęściej pod kołem kie­rownicy, na jej kolumnie lub w desce rozdzielczej, czyli w pewnej odległości od skrzynki biegów. Dźwignia zmiany biegów uruchamia mechanizm przełączania przekładni za pomocą układu dźwigni i cięgieł lub przez układ pne­umatyczny, hydrauliczny lub elektromagnetyczny. Stero­wanie odległościowe zapewnia dużą swobodę w wyborze miejsca wbudowania dźwigni zmiany biegów, a ponadto pozwala na lepsze wykorzystanie miejsca we wnętrzu nad­wozia niż w razie sterowania bezpośredniego — np. umożli­wiając wygodne siedzenie dwóch pasażerów obok kierowcy (na przednim siedzeniu).