Archive for Grudzień, 2012

PRZESUNIĘCIE WODZIKA

Natomiast możliwe jest przesunięcie wodzika z położenia neutralnego w . położenie włączenia innego biegu, choć drugi wodzik znajduje się już w położeniu włączenia biegu, czyli kiedy inny bieg jest już włączony.Widełki lewe służą do włączania biegu pierwszego i tylnego, a widełki prawe — do włączania biegu drugiego i trzeciego (bezpośredniego).Urządzenie ustalające , utrzymujące sektory w określonych położeniach neutralnych lub włączenia jed­nego z biegów do jazdy w przód albo biegu tylnego, składa się z dwóch kulek i sprężyny umieszczonej pomiędzy nimi. Pod naciskiem sprężyny kulki wchodzą we wgłębienia sek­torów i utrzymują je w bezruchu.

KOŁEK BLOKUJĄCY

Zapobiega temu jednak kołek blokujący umieszczony między kulkami. Długość kołka blokującego jest tak dobrana, że w przy­padku wepchnięcia w tulejkę jednej kulki przez przekrę­cany sektor, kulka ta dosuwa kołek do drugiej kulki, która  unieruchamia wówczas drugi sektor.Urządzenie blokujące jest to dodatkowe urządzenie zabezpie­czające, które uniemożliwia lub utrudnia omyłkowe włą­czenie biegu tylnego podczas ruchu samochodu. Tego ro­dzaju urządzeń nie stosuje się tylko w trzystopniowych ’ skrzynkach biegów. W takiej skrzynce biegów -dźwignia do zmiany biegów ma bowiem tylko cztery różne położenia robocze  a bieg tylny włącza się z reguły przesuwając dźwignię zmiany biegów w kierunku przeciwnym do kierunku włączania biegu pierwszego.