Archive for Styczeń, 2013

ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY WGŁĘBIENIAMI

Odległości pomiędzy wgłębieniami wo­dzików są tak dobrane,’ że zapewniają zazębienie kół zęba­tych na całej długości zębów.Oba wodziki w trzystopniowej skrzynce biegów mają po trzy wgłębienia, z których środkowe służą do ustalania po­łożenia neutralnego, a skrajne do utrzymywania wałków po włączeniu odpowiedniego biegu. W skrzynce cztero-, stopniowej wodziki służące do włączania biegów trzeciego czwartego oraz pierwszego i drugiego mają po trzy wgłębie­nia (środkowe do ustalania położenia neutralnego, a skrajne do utrzymywania włączonego biegu). Natomiast wałek tyl­nego biegu ma tylko dwa wgłębienia, z których jedno służy do ustalania położenia neutralnego, a drugie do utrzymy­wania włączonego biegu tylnego.

RYGLOWANIE MECHANIZMU

Działanie urzą­dzenia ryglującego polega na tym, że podczas przesuwania jednego z wodzików unieruchamia ono pozostałe wodziki mechanizmu przełączania przekładni w położeniach neu­tralnych.Do ryglowania mechanizmu przełączania przekładni w trzy­stopniowej skrzynce biegów służy cylindryczny kołek o za­okrąglonych końcach, umieszczony w pokrywie mechanizmu, pomiędzy wodzikami . Wodziki mają wgłębienia, które w położeniu neutralnym dźwigni zmiany biegów usta­wiają się naprzeciw kołka. Długość kołka jest większa niż odległość pomiędzy wałkami przesuwnymi w przybliżeniu1o głębokość jednego wgłębienia wodzika. Podczas przesu­wania jednego wodzika w lewo lub w prawo, kołek wchodzi we wgłębienie drugiego wodzika i w okresie tym rygluje go w położeniu neutralnym.

 

URZĄDZENIE RYGLUJĄCE

Urządzenie ryglujące mechanizmu przełączania biegów w czterostopniowej skrzynce biegów składa się z dwóch kołków głównych, umieszczonych pomiędzy wodzi­kami oraz z kołka pomocniczego, znajdującego się w pozio­mym otworze w środkowym wodziku. Podczas przesuwania środkowego wodzika kołki główne wysuwają się z jego wgłę­bień i wchodząc we wgłębienia w zewnętrznych wodzikach unieruchamiają je w położeniach neutralnych. Jeżeli natomiast przesuwa się jeden z zewnętrznych wodzików, to kołek główny wychodzący z jego wgłębienia za pośred­nictwem koła pomocniczego oraz drugiego kołka głównego blokuje pozostałe wodziki w położeniach neutralnych. Często w urządzeniu ryglującym zamiast kołków stosuje się umieszczone obok siebie kulki.Zatrzaskowe urządzenie ryglujące. Niekiedy urządzenie ryglujące mechanizmu przełączania przekładni’ w trzy­stopniowej skrzynce biegów spełnia jednocześnie zadania zatrzasków ustalających położenie wodzików.