Archive for Marzec, 2013

W BEZRUCHU

Sprężysty pierścień synchronizujący zostaje ściśnięty przez wewnętrzne występy przesuwki. Jeżeli koło zębate i wał trwają w bezruchu, w końcowej fazie swego ruchu prze­suwka zazębia się z wieńcem zębatym ryglowanego koła, a pierścień synchronizujący nieco się rozpręża, przy czym jego zewnętrzna wypukłość wchodzi we wgłębienia we­wnętrznych wypustów przesuwki.Tym samym, najpierw pierścień synchronizujący przekręca się nieco w swym gnieździe i opiera swym końcem ó kulisę, która poprzez półpierścień naciska na zderzak osadzony w ryglowanym kole zębatym. W rezultacie pierścień syn­chronizujący usiłuje zmusić kolo zębate do obracania się wraz z wałem, czyli przyspiesza lub opóźnia ruch ryglo­wanego koła zębatego względem wału.

ZDERZAK KOŁA ZĘBATEGO

Jednocześnie zderzak koła zębatego poprzez półpierścień wywiera nacisk na kulisę. Zatem im większe opory przeciwstawiają się zrównaniu prędkości obrotowych ryglowanego koła zębatego i wału, tym silniej kulisa rozpiera pierścień synchronizujący i tym mocniej jest on dociskany do wewnętrznych wypustów przesuwki. Dzięki temu odpowiednio wzrastają opory tar­cia przeciwdziałające poślizgowi wypukłości pierścienia synchronizującego po wypustach przesuwki, co przyspiesza zrównywanie się prędkości obrotowych ryglowanego koła zębatego i wału.   Progresywne wzrastanie oporów tarcia pomiędzy przesuwką i pierścieniem synchronizującym nie zależy w ogóle od na­cisku poosiowego, działającego: na przesuwkę.

USTALENIE POŁOŻENIA

Jeżeli pół­pierścień naciska na kulisę, rozpierany przez nią pierścień  ryglowanego koła zę­batego i wału coraz bar­dziej maleje nacisk pół- pierścienla na kulisy, a więc i zmniejszają się opory tarcia przeciwdziałające poślizgowi pierścienia syn­chronizującego po wystę­pach przesuwki.  Ustalenie położenia włącze­nia przesuwki dzięki zas­koczeniu jej występów we wgłębienia zewnętrznej wypukłości pierścienia syn­chronizującego jest nieza­wodne, co uwalnia od konieczności stosowania dodatkowego zabezpiecze­nia przed wyłączaniem się włączonej przekładni, np. wskutek wstrząsów.