Archive for Czerwiec, 2013

PODCZAS DALSZEGO RUCHU

Obie te części przesuwają się razem jako jedna całość do chwili, kiedy piasta swoim pierścieniem stożkowym zetknie się   ze stożkowym wystę­pem wieńca zębatego na kole .Wskutek oporów tar­cia pomiędzy stożko­wymi powierzchnia­mi prędkości kątowe sprzęganych elemen­tów zaczynają się sto­pniowo wyrównywać.Podczas dalszego ru­chu dźwigni zmiany .biegów tuleja zębata przesuwając się wcis­ka kulki (z przezwy­ciężeniem oporu ich sprężyn) i następnie zazębia się z pomo­cniczym wieńcem zę­batym sprzęganego koła .. Za­trzaski kulkowe są tak dobrane, że pełne włączenie synchroni­zatora następuje do­piero po wstępnym dociśnięciu powierz­chni stożkowych w stopniu wystarczają­cym do wyrównania się prędkości obroto­wych sprzęganych części.

WADA SYNCHRONIZATORA

Wadą synchronizato­ra zapadkowego jest konieczność dość uwa­żnego włączania przekładni. W razie zbyt gwałtownego przerzucania dźwigni zmiany biegów przesuwka synchronizatora, pokonując opór sprężyn zatrzasków, zazębia się pomocniczym wieńcem zębatym zbyt wcześnie,, a więc uderzeniowo, nim jeszcze zrównają się prędkości obrotowe sprzęganych elementów.Wielotarczowy synchronizator , zapadkowy wy­równuje prędkości kątowe sprzęganych elementów poprzez kliny i sprzęgło wielotarczowe.Wskutek działania po­osiowego nacisku przesuwka kłowa wraz z klinami, doci­skanymi do wałka wielowypustowego przez sprężyny, przemieszcza się i wywiera za pośrednictwem klinów nacisk na tarcze sprzęgła, które wyrównują swe prędkości obro­towe.

SYNCHRONIZATOR BLOKUJĄCY

Przez zwiększenie poosiowego nacisku na przesuwkę przezwyciężony zostaje następnie opór sprężyn zatrzasków przesuwka przemieszczając się zazębia z wewnętrznym wieńcem zębatym koła. Synchronizator blokujący (bezwładnościowy) zapewnia pełne wyrównanie prędkości kątowych łączonych elementów jesz­cze przed ich sprzęgnięciem, bez względu na sposób prze­rzucania dźwigni zmiany biegów, co stanowi istotną zaletę w porównaniu z synchronizatorem ciernym. Koło zębate wału sprzęgłowego oraz swobodne koło zębate na wale głów­nym mają pomocnicze wieńce o prostych zębach oraz stożko­we występy pierścieniowe . Między wspomnianymi kołami na wale głównym osadzona jest piasta synchroni­zatora zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni w zęby ewolwentowe o takiej samej podziałce, co i podziałka zę­bów pomocniczych wieńców zębatych.

DZIĘKI OPOROM TARCIA

Dzięki oporom tarcia pierścień zabezpieczający przekręca się wtedy wraz ze stożkową powierzchnią piasty koła zębatego w ślad za
wałem sprzęgłowym aż do zaniku obwodowych luzów między klinami 0ściankami ich wycięć. Zewnętrzne końce zębów sprzęgła 1 pierścienia zabezpieczającego są zaostrzone, dzięki czemu w punkcie przylegania skosów zębów powstaje siła P, skierowana prostopadle do powierzchni skosów. Wskutek tego pod działaniem osiowej składowej Pi pierścień zabezpieczający zostaje dociśnięty do stożkowej powierzchni piasty koła wału sprzęgłowego. Przesuwka synchronizatora nie zazębia się jednak z wieńcem zębatym pierścienia zabezpieczającego tak długo, jak długo nie ustawią się odpowiednio stożkowe powierzchnie pierścienia zabezpieczającego i piasty koła wału sprzęgłowego, czyli jak długo nie zrównają się prędkości obrotowe wspomnianych elementów.