Archive for Lipiec, 2013

SYNCHRONIZATOR

Sprzęgła,: kłowe ułatwiają włączanie przekładni, z uwagi na możliwość zastosowania stale zazębionych kół zębatych o   zębach śrubowych. Dzięki temu uzyskuje się umiarkowaną cichobieżność i płynność włączania i wyłączania przekładni oraz zapewnia dość dużą trwałość kół zębatych. W sprzęgle kłowym nie następuje jednak samoczynne wyrównywanie się prędkości obwodowych zazębianych elementów, wskutek czego podczas włączania przekładni niepodobna uniknąć wyczuwalnych uderzeń, wywołujących znaczne obciążenia dynamiczne oraz niepożądane odgłosy. Synchronizator pozwala na sprzęganie kół lub wałów o wspól­nej osi obrotu dopiero po uprzednim wyrównaniu ich pręd­kości kątowych.

ZASADA DZIAŁANIA

Ze względu na zasadę działania, wśród synchronizatorów stosowanych obecnie w samochodowych skrzynkach biegów rozróżniać należy trzy podstawowe odmiany:synchronizator zapadkowy (prosty) złożony z dwustron­nego sprzęgła ciernego, zwykle stożkowego lub rzadziej wielotarczowego, dwustronnego sprzęgła zębatego oraz mechanizmu zatrzaskowego do utrzymywania przesuwkl w pozycji środkowej (wyłączenia),  synchronizator blokujący (bezwładnościowy) różni się od synchronizatora zapadkowego zastosowaniem elementów bezwładnościowych, które umożliwiają włączenie sprzęgieł zębatych dopiero po zupełnym wyrównaniu się prędkości obrotowych łączonych części wirujących.

SYNCHRONIZATOR PROGRESYWNY

Synchronizator progresywny cechuje zdolność do samo­czynnego regulowania prędkości obrotowej elementu napę­dzanego w stosunku do prędkości elementu napędzającego, zależnie od różnicy prędkości łączonych części wirujących. Synchronizator zapadkowy ma zwykle piastę osadzoną na wielowypustach wału głównego skrzynki biegów . Na zewnętrznej ściance piasty wykonane są wielowypusty, po których może przesuwać się poosiowo tuleja zębata, tzw. przesuwka, zaopatrzona w uzębienie ukształtowane odpowiednio do wrębów wielowypustowych.Każdy z elementów synchronizatora może więc przemieszczać się wzdłuż wału głównego, lecz jednocześnie musi się obracać wraz z nim. .

ODDALENIE PRZESUWKI

Wskutek oddalania przesuwki od wału sprzęgłowego zazębia się ona z pomocniczym wieńcem zęba­tym swobodnego koła zębatego, osadzonego obrotowo na wale głównym (w skrzynce czterostopniowej — zwykle prze­łożenie trzeciego biegu)Położenie przesuwki na piaście ustala urządzenie zapadkowe w postaci rozmieszczonych obwodowo  zatrzasków sprężynowych, z których każdy składa się ze sprężyny umieszczonej w promieniowym gmeżdzie oraz z kulki dociskanej przez tę sprężynę do wgłębienia w prze- suwce synchronizatora. Podczas przetnieszczania przesuwkasyn- chronizatora dzięki działaniu zatrzasków pociąga za sobą pia­stę.