Archive for Wrzesień, 2013

OGRANICZONE ZASTOSOWANIE

Bezstopniowe przekładnie mecha­niczne i elektryczne znajdują dotych­czas tylko ograniczone zastosowanie. Natomiast bezstopniowe przekładnie hydrauliczne, a zwłaszcza hydrokinety­czne, są bardzo rozpowszechnione, głównie w automatycznych skrzynkach biegów.Stopniowa skrzynka biegów. Do najpro­stszych należy trzystopniowa skrzynka biegów o przesuwnych kołach zębatych , stosowana w różnych wy­konaniach przeważnie w samochodach osobowych. Skrzynka ma trzy wały zaopatrzone w koła zębate, a to: wał napędzający (sprzęgłowy), zwią­zany za pomocą sprzęgła z wałem korbowym silnika, wał napędzany (główny), złączony za pomocą przegubu z wałem napędo­wym samochodu.

PRZENOSZONY NAPĘD

Wał pośredni, służący do przekazywa­nia napędu z wału sprzęgłowego na wał główny na wszystkich biegach skrzynki z wyjątkiem bezpośredniego, kiedy to napęd jest przenoszony bezpośrednio z walu napędzającego na wał napędzany. Wał sprzęgłowy ma koło zębate, wyfrezo- wane zwykle na jego odsądzeniu, które współpracuje stale z kołem zębatym osadzonym na wale pośrednim. Niekiedy koła zębate wału pośredniego wykonane są wraz z nim jako jedna całość, tworząc tzw. blok kół zębatych. Często koła zębate są zamocowane na stałe na wale po­średnim za pomocą wielowypustów lub klinów, a wał po­średni obraca się wraz z nimi w łożyskach tocznych, osadzo­nych w obudowie skrzynki.

RODZAJE SKRZYŃ

Odległościowe ręczne (dźwignia zmiany bie­gów nie znajduje się przy skrzyni biegów i oddziałuje na mechanizmy sterujące skrzyni biegów za pomocą układu dźwigni i cięgieł), odległościowe, za pośrednictwem układu pneumatycznego, hydraulicznego lub elektrycznego (biegi zmienia urządzenie uruchamiane przez siłownik pneuma­tyczny, hydrauliczny lub elektromagnetyczny). .    ‚Samochody osobowe produkcji europejskiej wyposaża się ieszcze powszechnie w skrzynki biegów z przekładniami zęba­tymi o osiach stałych, co przypisać można przede wszystkim względom ekonomicznym. Tego rodzaju skrzynki biegów w porównaniu ze skrzynkami planetarnymi lub hydro- -mechanicznymi są bowiem zawsze tańsze, przy czym cechuje większa sprawność przekazywania napędu, co jest bardzo istotne z uwagi na niewielką na ogół moc silnika przeciętnego samochodu europejskiego.