Archive for Maj, 2014

OPORY MECHANICZNE

Wówczas bo­wiem opory mechanicz­ne układu napędowego oraz bezwładność stoją­cego samochodu są wy­starczające, aby prze­ciwdziałać jego skłon­ności do pełzania. Na­tomiast w zakresie eks­ploatacyjnych prędko­ści obrotowych wału korbowego, a zwłaszcza bliskich znamionowej prędkości biegu silnika, sprawność samochodo­wego sprzęgła hydro­kinetycznego z reguły osiąga’maksimum. . Jeżeli sprzęgło cechuje duża sprawność w za­kresie 1 niskich prędko­ści obrotowych pom­py, określa się je jako sztywne.

ZASTOSOWANIE W SAMOCHODACH

Sprzęgło takie nadaje się do zastosowania w samochodzie dopiero po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, mających na celu obniżenie sprawności sprzęgła w zakresie najniższych prędkości obrotowych pompy (bieg jałowy silnika). Poślizg sprzęgła hydrokinetycznego {$) jest to stosunek różnicy prędkości obrotowej pompy (nj i prędkości obro­towej turbiny-(Hj,) do prędkości obrotowej pompy (nL); s = 100 (nx – n2)jnt « 100 (1 -n,)//^. Sprzęgło hy­drokinetyczne przekazując napęd od silnika na koła pędne samochodu pracuje zawsze z określonym poślizgiem, który w razie bezruchu turbiny wynosi 100%, a w najbardziej sprzyjających warunkach maleje do 2…3%.

DUŻA PŁYNNOŚĆ RUSZANIA

Duża płynność ruszania z miejsca i rozpędzania samo­chodu, brak tarcia mechanicznego pomiędzy napędza­jącymi i napędzanymi elementami sprzęgła, co zabezpie­cza dużą trwałość jego głównych części, skuteczne. zabezpieczenie silnika przed przeciążeniami o charakterze dynamicznym, zwłaszcza w zakresie niskich prędkości biegu,      skuteczne tłumienie drgań i wstrząsów rozprzestrzenia­jących się w układzie napędowym (co zwiększa trwałość części zespołów napędowych), zbędność regulacji lub okresowych napraw (np. wymiany okładzin w sprzęgle ciernym),   zabezpieczenie części układu napędowego przed uszko­dzeniem lub przedwczesnym zużyciem, nawet w razie nieumiejętnego przełączania biegów,   samoczynne łączenie silnika z układem napędowym oraz odłączanie silnika od układu napędowego, tylko wskutek odpowiedniego przyspieszania lub zwalniania biegu silnika.