Monthly Archives: Maj 2014

OPORY MECHANICZNE

Wówczas bo­wiem opory mechanicz­ne układu napędowego oraz bezwładność stoją­cego samochodu są wy­starczające, aby prze­ciwdziałać jego skłon­ności do pełzania. Na­tomiast w zakresie eks­ploatacyjnych prędko­ści obrotowych wału korbowego, a zwłaszcza bliskich znamionowej prędkości biegu

ZASTOSOWANIE W SAMOCHODACH

Sprzęgło takie nadaje się do zastosowania w samochodzie dopiero po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, mających na celu obniżenie sprawności sprzęgła w zakresie najniższych prędkości obrotowych pompy (bieg jałowy silnika). Poślizg sprzęgła hydrokinetycznego {$)

DUŻA PŁYNNOŚĆ RUSZANIA

Duża płynność ruszania z miejsca i rozpędzania samo­chodu, brak tarcia mechanicznego pomiędzy napędza­jącymi i napędzanymi elementami sprzęgła, co zabezpie­cza dużą trwałość jego głównych części, skuteczne. zabezpieczenie silnika przed przeciążeniami o charakterze dynamicznym, zwłaszcza