Archive for Maj, 2014

SPRAWNOŚĆ SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNEGO

Sprawność sprzęgła hydrokinetycznego 0?) charakteryzuje teoretycznie prosta . Przy / = 0 również i,     ,7=0. Wraz ze wzrostem przełożenia proporcjonalnie rośnie jednocześnie i sprawność sprzęgła, aż do około rj = = 0,97, aby następnie przy i = 1 spaść znów do zera. Wspo­mniane zmniejszenie się sprawności sprzęgła do zera spowo­dowane jest tym, że prędkość na może zrównać się z pręd­kością nx tylko w razie napędzania turbiny. Samochodowe sprzęgło hydrokinetyczne jest zwykłe skon­struowane tak, aby przy niskiej prędkości obrotowej pompy (zakres prędkości biegu jałowego silnika) sprawność jego była jak najmniejsza, czyli aby przenosiło ,300 ono jak najmniejszy fi, moment obrotowy, wy­wołujący skłonność sto­jącego samochodu do pełzania.

OPORY MECHANICZNE

Wówczas bo­wiem opory mechanicz­ne układu napędowego oraz bezwładność stoją­cego samochodu są wy­starczające, aby prze­ciwdziałać jego skłon­ności do pełzania. Na­tomiast w zakresie eks­ploatacyjnych prędko­ści obrotowych wału korbowego, a zwłaszcza bliskich znamionowej prędkości biegu silnika, sprawność samochodo­wego sprzęgła hydro­kinetycznego z reguły osiąga’maksimum. . Jeżeli sprzęgło cechuje duża sprawność w za­kresie 1 niskich prędko­ści obrotowych pom­py, określa się je jako sztywne.