Archive for Lipiec, 2014

PRZEBIEG WŁĄCZANIA SPRZĘGŁA

Przebieg włączania się sprzęgła zależy również od cha­rakteru ruchu samochodu. Wokresierozpędzaniasamochodu otwiera się zawór kulkowy i przepuszcza dodatkowe ilości powietrza do siłownika, co przyspiesza ostateczne wlączenie się sprzęgła. Podczas opóźniania ruchu samochodu kulka przesłania kalibrowany kanalik, sprzęgło włącza się odpowiednio powolniej.Sprzęgło jednokierunkowe umożliwia uruchamianie sil­nika przez holowanie samochodu oraz unieruchomienie po­jazdu na okres postoju — przez włączenie biegu.Sprzęgło z przesuwnym elektromagnesem. Samoczynne wyłączenie sprzęgła ciernego na okres przełączania przekładni w skrzynce biegów zapewnia elektryczno-mechaniczny auto­mat sprzęgłowy. Do zaciskania tarczy sprzęgła służy prze­suwny elektromagnes.

ELEKTROMAGNES STALE POŁĄCZONY

System SIMCAMATIC przypomina system FERLEC, przy czym jedyną istotną różnicę stanowi wykonywanie przez elektromagnes ruchów poosiowych. Do obudowy sprzęgła , związanej z kołem zamachowym silnika, przy­mocowana jest kotwica pierścieniowego elektromagnesu. Natomiast elektromagnes jest połączony na stałe z tarczą dociskową i wraz z nią może przesuwać się poosiowo wzglę­dem koła zamachowego. Zaciśnięcie tarczy sprzęgła uzyskuje się dzięki dążności elektromagnesu do zbliżenia się do kotwicy. Elektromagnes jest zasilany prądem z prądnicy przez szczotki i pierścienie ślizgowe. Wymagany sposób włączania sprzęgła uzyskuje się dzięki zmuszaniu prądnicy do pracy — albo ze wzbudzeniem obcym, albo ze wzbudzeniem własnym. Do przymusowego włączania sprzęgła — bez względu na ewentualne usterki w działaniu prądnicy — służy prze­łącznik w desce rozdzielczej, który umożliwia zasilanie ele­ktromagnesu sprzęgła wyłącznie z akumulatora. Pozwala to na uruchamianie silnika przez holowanie samochodu oraz na skuteczne hamowanie si/nikiem rozpędzonego pojazdu, nawet w razie braku napięcia pomiędzy zaciskami prądnicy.

 

SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNE

Sprzęgło. hydrokinetyczne składa się z dwóch wirników, przeważnie o przekroju zbliżonym do półkolistego lub pół- eliptycznego, zaopatrzonych w łopatki biegnące najczęściej promieniowo względem osi obrotu wirników sprzęgła. Wir­niki sprzęgieł hydrokinetycznych stosowanych w samo­chodach są zwykle symetryczne. Jeden z wirników sprzęgła hydrokinetycznego jest połączony z wałem korbowym sil­nika i spełnia zadania pompy nadającej cieczy znajdującej się w sprzęgle energię kinetyczną . Drugi wirnik sprzęgła hydrokinetycznego osadzony na wale sprzęgłowym służy jako turbina zamieniająca energię kinetyczną cieczy na pracę mechaniczną. Liczby łopatek obu wirników są z reguły różne. Zapobiega to jednoczesnemu pokrywaniu się wszystkich przegród obu wirników, co powodowałoby zakłócenie w krążeniu cieczy i sprzyjałoby powstawaniu drgań.

PODCZAS PRACY SILNIKA

Podczas pra­cy silnika ciecz w sprzęgle hydrokinetycznym nieustan­nie krąży więc pomiędzy ło­patkami wirników pompy i    turbiny zapew­niając hydrokinetyczne sprzę­żenie wału napędzającego z wałem napędzanym.Ciecz wypełniająca sprzęgło hydrauliczne — z reguły olej zwykły lub specjalny — ma na ogół dość duży ciężar wła­ściwy w granicach 850…880 G/cm3 oraz odpowiednio do­braną lepkość. W samocho­dowych sprzęgłach hydroki­netycznych najczęściej stoso­wanymi cieczami są mineral­ne oleje smarne lub ich miesza­niny z olejami napędowymi.