Archive for Lipiec, 2014

SPRZĘGŁA HYDROKINETYCZNE

Sprzęgło. hydrokinetyczne składa się z dwóch wirników, przeważnie o przekroju zbliżonym do półkolistego lub pół- eliptycznego, zaopatrzonych w łopatki biegnące najczęściej promieniowo względem osi obrotu wirników sprzęgła. Wir­niki sprzęgieł hydrokinetycznych stosowanych w samo­chodach są zwykle symetryczne. Jeden z wirników sprzęgła hydrokinetycznego jest połączony z wałem korbowym sil­nika i spełnia zadania pompy nadającej cieczy znajdującej się w sprzęgle energię kinetyczną . Drugi wirnik sprzęgła hydrokinetycznego osadzony na wale sprzęgłowym służy jako turbina zamieniająca energię kinetyczną cieczy na pracę mechaniczną. Liczby łopatek obu wirników są z reguły różne. Zapobiega to jednoczesnemu pokrywaniu się wszystkich przegród obu wirników, co powodowałoby zakłócenie w krążeniu cieczy i sprzyjałoby powstawaniu drgań.

PODCZAS PRACY SILNIKA

Podczas pra­cy silnika ciecz w sprzęgle hydrokinetycznym nieustan­nie krąży więc pomiędzy ło­patkami wirników pompy i    turbiny zapew­niając hydrokinetyczne sprzę­żenie wału napędzającego z wałem napędzanym.Ciecz wypełniająca sprzęgło hydrauliczne — z reguły olej zwykły lub specjalny — ma na ogół dość duży ciężar wła­ściwy w granicach 850…880 G/cm3 oraz odpowiednio do­braną lepkość. W samocho­dowych sprzęgłach hydroki­netycznych najczęściej stoso­wanymi cieczami są mineral­ne oleje smarne lub ich miesza­niny z olejami napędowymi.