Archive for Listopad, 2014

WYPOSAŻENIE DUŻEGO SAMOCHODU

Wyposażenie dużego samochodu w dwa niezależne układy napędowe, zapewniające indywidualny napęd środkowego i tylnego mostu napędowego, pozwala na wykorzystanie do takich pojazdów silników i zespołów napędowych, produko­wanych seryjnie do zwykłych samo­chodów ciężarowych. W ten sposób uni­ka się konieczności stosowania kosztow­nych silników o dużych mocach i spe­cjalnych nietypowych zespołów napę­dowych.:Niekiedy ze względów czysto konstruk­cyjnych w pojeździe terenowym insta­luje się dwa mniejsze silniki napę­dowe zamiast jednego większego. Np. amerykański ciągnik SCHTRAUSLER  ma dwa silniki napędowe, wbudowane poprzecznie. Wały kor­bowe obu silników sprzęga przekładnia stożkowa, przenosząca napęd do skrzyn­ki przekładniowej .

RÓWNOLEGŁE PRZEKŁADNIE ZĘBATE

Obecnie w mechanizmach pojazdów samochodowych sto­suje się-prawie wyłącznie koła zębate o ewolwentowym zarysie zębów. Pogląd o’klasyfikacji samochodowych prze­kładni zębatych zależnie od wzajemnych położeń osi kół współpracujących, kształtu kół zębatych oraz kształtów linii zębów  daje zestawienie . Mechanizmy napędowe samochodów wyposaża się prze­ważnie w równoległe przekładnie zewnętrzne i wewnętrzne, złożone z kół walcowych o uzębieniu prostym lub śrubowym. Walcowe koła zewnętrzne wykonywane są jako oddzielne części lub nacinane bezpośrednio na wałkach .

WALCOWE KOŁA ZĘBATE

Walcowe koła zębate stosowane w samochodowych skrzyn­kach przekładniowych charakteryzują się następującymi własnościami: na ogół koła zębate mają zęby o normalnej .wysokości; zęby niskie spotyka się głównie w połączeniach wielo- wypustowych oraz niekiedy w silnie obciążonych przekład­niach skrzynek biegów; zęby wysokie stosuje się wyjątkowo, tylko w mało obciążonych przekładniach skrzynek biegów,    większość przekładni cechuje znormalizowany kąt przyporu a0 =20°, a nieliczne kąt a0= 15°,  prawie zawsze zazębienie jest korygowane, głównie w celu zwiększenia wytrzymałości i polepszenia ruchowych własności przekładni lub ze względu na konieczność zachowania narzuconego rozstawu osi, jeżeli nie można tego uzyskać wyłącznie przez odpowiedni dobór modułu i liczb zębów, — koła walcowe o zębach śrubowych cechuje zwykle kąt linii zębów: przekładnie samochodów osobowych w zakre­sie 25.. .46°, a przekładnie samochodów ciężarowych w gra­nicach 20.. .35°.

WIEŃCE ZĘBATE

Wieńce zębate  nasadzane są na walcowe występy części. Najczęściej spotyka się wieńce zębate kół zamacho­wych, zazębiane okresowo z napędzającymi kołami zęba­tymi rozruszników. W celu ułatwienia zazębienia zęby napędzającego koła zębatego rozrusznika oraz wieńca na kole zamachowym mają odpowiednio ścięte krawędzie przeciwne do krawędzi natarcia. Korekcja uzębienia. Silnie obciążone koła zębate samocho­dowych mechanizmów napędowych przeważnie koryguje się przez odpowiednie przesunięcie zarysów ich zębów. Lima środkowa zarysu narzędzia nacinającego ulega wówczas promieniowemu przesunięciu względem koła podziałowego obrabianego koła, przy czym przesunięcie to można wyra­zić jako iloczyn modułu uzębienia (m) i współczynnika (x) przesunięcia zarysu zęba.