Archive for Grudzień, 2014

SZEREGOWY UKŁAD NAPĘDOWY

Szeregowy układ napędowy trzyosiowego samochodu tere­nowego  cechuje przekazywanie napędu na dwa tylne mosty za pomocą jednego wału napędowego, przty czym istotne znaczenie ma konstrukcja mostu środkowego. Najczęściej wszystkie mosty napędowe mają jednostopnio- we przekładnie główne, a środkowy most — dodatkową przekładnię bezpośrednią. W dużym pojeżdzie oba tylne mosty wyposaża się w dwustopniowe przekładnie główne. Zastosowanie do napędu tylnych mostów jednego walu na­pędowego stwarza możliwość wbudowania niesymetrycznego mechanizmu różnicowego między przednim a tylnymi mostami.

DŹWIGNIA DO STEROWANIA

Dźwignia do sterowania przedniego mostu napędowego ma trzy położenia robocze:włączenie przedniego napędu oraz międzyosiowego mechanizmu różnicowego,  włączenie przedniego napędu oraz blokowanie między­osiowego mechanizmu różnicowego, wyłączenie przedniego napędu.Często we wszystkich trzech mostach napędowych stosuje się współwymienne dwustopniowe przekładnie główne. Takie rozwiązanie zapewnia ujednolicenie konstrukcji wielu części podwozia. Zadania niesymetrycznego mechanizmu różnico­wego z powodzeniem spełniać może międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe, któresamoc2ynnie włącza napęd przedniego mostu, jeżeli poślizg kół tylnych w stosunku do przednich przekracza 6…8%.

RODZAJ RÓŻNICY

Tego rodzaju różnicę 6.. .8% pręd­kości obrotowych można uzyskać przez zróżnicowanie ciśnie­nia w ogumieniu, czyli dzięki różnicom promieni dynamicz­nych kół (dopuszczalne do ±5%), lub przez zwiększenie o 6 do 8% przełożenia przekładni głównej przedniego mostu. Konstrukcja układu, napędowego zależy w znacznym stopniu od sposobu zawieszenia kół samochodu. Wynika to z okoliczności, że zawieszenie nie­zależne wymaga zaopatrzenia półosi lub wałków napędowych kół w prze­guby krzyżakowe (lub homokinety- czne), które ze względu na duże ob­ciążenia i trudne warunki pracy ule­gają szybkiemu zużyciu. Aby uniknąć stosowania przegubów niekiedy sto­suje się specjalne rozwiązania kon­strukcyjne.