Archive for Styczeń, 2015

SAMOCHODY I CIĄGNIKI TERENOWE

W takim układzie brak w ogó­le mechanizmu różnicowego, ponieważ każdy z silników na­pędza niezależnie jedno koło tylne. Dzięki zastosowaniu przekładni hydrokinetycznych koła napędzane mogą toczyć się bez poślizgu nawet w razie znacznej różnicy prędkości obrotowych. Samochody i ciągniki terenowe mają na ogół układy na­pędowe podobne do stosowanych w zbliżonego rodzaju po­jazdach szosowych, lecz wyróżniają się napędem na wszyst­kie koła jezdne, przy czym w sprzyjających -warunkach ruchu możliwe jest jednak okresowe wyłączanie napędu przednich kół. Samochód lub ciągnik terenowy cechuje na ogół zwiększona liczba mostów napędowych — najczęściej do trzech lub czterech.

 

DWUOSIOWE SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Najczęściej obciążenia przednich kół są mniejsze niż kół tylnych, co zmusza do stosowania niesymetrycznego ‚mechanizmu różnicowego, który rozdziela moment obrotowy na przedni i tylny most napędowy proporcjonalnie do przenoszonych przez nie obciążeń statycznych *). Dość kosztowne międzyosiowe mechanizmy różnicowe instalowane są jednak tylko w dwuosiowych samochodach terenowych o dużej nośności. Natomiast w tego rodzaju pojazdach o małej lub średniej nośności zwykle zabezpiecza się jedynie możliwość okresowego wyłączania przedniego napędu — samoczynnie, np. stosując międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe (tzw. gwarowo „wolne koło“), albo ręcznie,’np. przy użyciu sprzęgła kłowego.

NIESYMETRYCZNY MECHANIZM

Jeżeli samochód ma międzyosiowy mechanizm różnicowy lub międzyosiowe sprzęgło jednokierunkowe, do obu mostów napęd jest przekazywany od dolnego wału skrzynki rozdzielczej. Wówczas w przenoszeniu napędu uczestniczy para kół zębatych pomiędzy górnym i dolny wałem skrzynki rozdzielczej, najczęściej o przełożeniu 1:1, co zmniejsza sprawność ogólną układu napędowego. Niesymetryczny mechanizm różnicowy między mostami przednim i tylnymi jest z reguły wbudowany w skrzynce rozdzielczej. Mechanizm różnicowy pomiędzy obu tylnymi mostami instaluje się w obudowie środkowego mostu na­pędowego lub jako oddzielny zespół przekładniowy.


RÓWNOLEGŁY UKŁAD NAPĘDOWY

Równoległy układ napędowy trzyosiowego samochodu tere­nowego wyróżnia się tym, że każdy z trzech mostów napędzany jest oddzielnym wałem. Napęd przed­nich kół może być wyłączany przez kierowcę ręcznie, za pomocą sprzęgła kłowego, albo samoczynnie (w razie zasto­sowania międzyosiowego sprzęgła jednokierunkowego lub mechanizmów zapadkowych podwójnego działania; mecha­nizmy takie pozwalają na szybsze obracanie się przednich kół samochodu niż jego kół tylnych, identycznie jak między­osiowe sprzęgło jednokierunkowe). Przeważnie w tylnych mostach instaluje się dwustopniowe przekładnie główne, a w przednim moście — jednostopniową. Omawiany układ napędowy, choć dość rozpowszechniony, jest jednak skom­plikowany, ma dużą liczbę walów napędowych i przegubów oraz nie pozwala na zastosowanie niesymetrycznego mecha­nizmu różnicowego pomiędzy przednim i tylnymi mostami napędowymi.