Archive for Marzec, 2015

ELEMENTY UKŁADU NAPĘDOWEGO

W pojeździe o dwóch lub trzech mostach napędowych stosuje się dodatkową skrzynkę przekładniową, tzw. skrzynkę rozdzielczą, która pozwala na wyłączanie napędu przedniego mostu. Między przednim a tylnymi mostami napędowymi wstawia się międzyosiowy mechanizm różnicowy, ponieważ w czasie zakręcania przednie i tylne koła toczą się po różnych krzy­wiznach. Mechanizmy różnicowe pomiędzy dwoma tylnymi mostami napędowymi spotyka się dość rzadko. Między­osiowy mechanizm różnicowy rozdziela w określony sposób moment obrotowy na poszczególne mosty napędowe. Za­dania poszczególnych zespołów i mechanizmów układu napędowego omówiono w dalszych rozdziałach tej części.

W DUŻYCH SAMOCHODACH

Silnik wysu­nięty przed oś prze­dnią, a skrzynka bie­gów wbudowana za osią  oraz silnik wbudowany w poprzek pojazdu charakterysty­czną cechą przedniego napędu jest napędzanie kół prze­dnich, które są jednocześnie kołami kierowanymi, za pomo­cą wałków napędowych i przegubów homokinetycznych.W samochodach dużych; podstawowe odmiany: podłużnie wbudo­wany zespół napę­dowy za tylną osią podłu­żnie wbudowany sil­nik i sprzęgło przed tylną osią, a skrzyn­ka biegów za tylną osią oraz poprzecznie wbudo­wany zespół napę­dowy nad tylną osią .Obok omówionych podstawowych ro­dzajów układów na­pędowych, w spora­dycznych przypad­kach spotyka się rozwiązania specjal­ne, np. odwrócony układ klasyczny (sil­nik z tyłu, napędza­ne koła przednie), układ środkowy (sil­nik w środku po­między osiami, napędzane koła tylne) i inne.