Archive for Kwiecień, 2015

STOPNIOWE ROZPOWSZECHNIANIE

Stopniowo rozpowszechniają się również i w Europie bezstopniowe skrzynki biegów, półautomatyczne oraz automatyczne.Samochody ciężarowe. Układy napędowe samochodów ciężarowych — bez względu na ich rodzaj lub przeznacze­nie — odznaczają się na ogół dużym podobieństwem. Pewna rozmaitość wynika jedynie z coraz szer- 0 szego wykorzystywa­nia w budowie ma­łych . pojazdów cię­żarowych podwozi samochodów osobo­wych oraz . wsku­tek rozpowszechnia­nia się silników pod­podłogowych o cy­lindrach leżących. Powszechnie prawie stosowany jest kla­syczny układ napę­dowy. W samocho­dzie  o małej iub średniej ładowności skrzynka biegów jest zwykle zespolo­na z silnikiem, a. w samochodzie o dużej ładowności — od­dzielnym zespołem.

SPOTYKANE ROZWIĄZANIA

Spotyka się rozwiązania z silnikiem wysuniętym do przodu oraz z silnikiem wbudowanym obok siedzenia kierowcy .Autobusy. Układ napędowy autobusu wynika z miejsca wbudowania silnika. Rozróż­nić można autobusy z silnika­mi wysuniętymi do przodu oraz zsilnikami wewnątrz nad­wozia typu wagonowego. Sil­nik autobusu o nadwoziu wa­gonowym może być wbudowa­ny w przedniej części nadwo­zia, pomiędzy osiami pod podłogą lub za tylną osią.Niekiedy w bardzo dużych au­tobusach stosowane są układy napędowe o dwóch silnikach. Np. autobus TWIN COACH ma dwa silniki leżące (osie cylindrów odchylone o 10° od poziomu), zawieszone pod po­dłogą nadwozia .