Archive for Maj, 2015

W DUŻYCH SAMOCHODACH

Silnik wysu­nięty przed oś prze­dnią, a skrzynka bie­gów wbudowana za osią  oraz silnik wbudowany w poprzek pojazdu charakterysty­czną cechą przedniego napędu jest napędzanie kół prze­dnich, które są jednocześnie kołami kierowanymi, za pomo­cą wałków napędowych i przegubów homokinetycznych.W samochodach dużych; podstawowe odmiany: podłużnie wbudo­wany zespół napę­dowy za tylną osią podłu­żnie wbudowany sil­nik i sprzęgło przed tylną osią, a skrzyn­ka biegów za tylną osią oraz poprzecznie wbudo­wany zespół napę­dowy nad tylną osią .Obok omówionych podstawowych ro­dzajów układów na­pędowych, w spora­dycznych przypad­kach spotyka się rozwiązania specjal­ne, np. odwrócony układ klasyczny (sil­nik z tyłu, napędza­ne koła przednie), układ środkowy (sil­nik w środku po­między osiami, napędzane koła tylne) i inne.

WADY TYLNEGO NAPĘDU

Do wad napędu tylnego należy gorsza stateczność ruchu samochodu (wskutek przesunięcia środka ciężkości ku ty­łowi), zwłaszcza podczas ruchu samochodu po krzywiźnie, gorsze warunki chłodzenia silnika, zanieczyszczanie silnika błotem i pyłem oraz zasysanie przez silnik zanieczyszczo­nego powietrza (co stwarza konieczność stosowania specjal­nych zabezpieczeń). o ładowności 7 ton, z silnikiem wbudowanym w kabinie kierowcy ” >Analizując rozwój konstrukcji samochodów w ciągu ostat­nich trzydziestu lat można stwierdzić, że wiele rozwiązań układu napędowego samochodu pojawia się i znika w roz­maitych modelach, aby po latach powrócić jako pewnego rodzaju nowość. Przykładem może być tu napęd tylny, znany już w pierwszych konstrukcjach i dziś znów; szybko się rozpowszechniający.

MIĘDZYNARODOWY CHARAKTER

Dzięki międzynarodowemu charakterowi tych salonów, zamieszczone dane odzwiercied­lają poglądowo rozwój techniki samochodowej. Podkreślić należy, że stale zmniejsza się udział nowych samochodów z klasycznym układem napędowym,’ co można wytłumaczyć zwiększaniem europejskiej produkcji samochodów małolitrażowych z napędem na koła przednie oraz rozpowszechnianiem się — szczególnie w ciągu ostatnich pięciu lat — nowych modeli o tylnych napędach. Trzystopniowe skrzynki biegów, dawniej szeroko stoso­wane, spotyka się obecnie niemal wyłącznie w samochodach amerykańskich.