Archive for Czerwiec, 2015

KOŃCOWE CIŚNIENIE

W sprężarce odśrodko­wej końcowe ciśnienie sprężania uzyskuje się więc w dwóch etapach: najpierw w wirniku dzięki siłom odśrodkowym, a następnie w dyfuzorze, wskutek zmiany energii kinetycznej na energię potencjalną. Podstawowe wiadomości dotyczące teorii i konstrukcji sprężarek odśrodkowych po­dano . Przeważnie doładowująca sprężarka pro­mieniowa napędzana jest turbiną wyko­rzystującą energię spalin uchodzących przez rurę wydechową. W przypadku me­chanicznego napędu sprężarki odśrodkowej uzyskuje się piekorzystny przebieg ciśnie­nia doładowania w funkcji prędkości biegu silnika, w związku z czym taki sposób na­pędu sprężarki należy do rzadkości . W celu wyeliminowania wspomnia­nej niedogodności niekiedy sprężarkę od­środkową napędza się poprzez bezstopnio- wą przekładnię sterowaną samoczynnie.

SPRĘŻARKA PROMIENIOWA

Np. sprężarką promieniowa McCULLOCH ma przekładnię pasową klinową o zmiennym przełożeniu, uzyskiwanym przez zmienianie rozstawu tarcz kół pasowych, napędzają­cych i napędzanego. Rozstaw tych tarcz zmienia się samo­czynnie w zależności od ciśnienia doładowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu ciśnienie doładowania jest tylko w nie­znacznym stopniu zależne od prędkości W napędzie sprężarki McCULLOCH zastosowano ponadto kulową przekładnię planetarną (cierną) o dużym przełożeniu, zwiększającą odpowiednio prędkość obrotową wirnika sprężarki w stosunku do prędkości biegu silnika Turbosprężarka jest to zespół doładowujący ,składający się ze sprężarki (najczęściej promieniowej) i jednostopniowej turbiny spalinowej, osiowej lub ostatnio coraz częściej promieniowej (dośrodkowej, centripetal).

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Podstawowe wiadomości z teorii i konstrukcji sprężare promieniowych i turbin gazowych podano .Spaliny uchodzące z rury wydechowej silnika unoszą ze sobą energię cieplną i kinetyczną, stanowiące łącznie około 30… 35% energii cieplnej wywiązującej się podczas spalania paliwa w cylindrach. Jest to ilość niejednokrotnie większa niż ilość ciepła zamieniana przez silnik na pracę mechaniczną. Zapo- trzebowanie mocy na napęd sprężarki jest dość duże. Np. w celu uzyskania sprężu 1,5.. .2,0 napęd sprężarki po-chłania 12…20% mocy użytecznej silnika,co pociąga za sobą odpowiedni wzrost jednostkowego zużycia paliwa.