Archive for Czerwiec, 2015

WIRNIKI SPRĘŻAREK

Wirniki sprężarek promieniowych wykonywane są z reguły jako precyzyjne odlewy ze stopów lekkich. Wirniki za­równo turbiny, jak i sprężarki są bardzo starannie wyrówno- ważane statycznie, a następnie po zamocowaniu na wspól­nym wale podlegają precyzyjnemu wyrówno- ważeniu dynamicznemu, niezbędnemu ze względu na wy­sokie prędkości obrotowe zespołu, wynoszące przeważnie w znamionowych warunkach pracy 20000.. .40000 obr/min. Największe prędkości obrotowe wirników turbosprężarek dochodzą nawet do 100000 obr/min. Tak wysokie prędkości obrotowe wirników stawiają szczególne wymagania ich ułożyskowaniu. W turbosprężarkach stosowane są zarówno łożyska toczne jak i ślizgowe, z reguły smarowane i chłodzo­ne olejem doprowadzanym z układu smarowania silnika

OBUDOWA TURBINY

W celu odciążenia ło­żysk od sił poosiowych wirniki sprężarki i turbiny są zwykle osadzo­ne w taki sposób, aby siły poosiowe wynika­jące z różnicy ciśnień po obu stronach tarcz wirników wzajemnie się znosiły.Obudowa turbiny mie­szcząca w sobie łopat­ki kierownicze wyko­nywana jest jako odlew ze Stopu żarood- ^Vał i wirniki turbosprężarki pornego, a obudowa         schwitzer-cummins sprężarki — najczęściej ze stopu lekkiego jako odlew precyzyjny, zawierający dyfuzor bezłopatkowy i ko­morę zbiorczą w kształcie ślimaka. W niektórych turbo­sprężarkach obudowa turbiny chłodzona jest wodą dopro­wadzaną z układu chłodzenia silnika.

ORIENTACYJNY CIĘŻAR

Orientacyjny ciężar turbosprężarki stosowanej do doładowywaniasilnika wysoko­prężnego o mocy około 100 KM (w wersji wolnossącej) wynosi około 20 kO, w tym ciężar obu wirników łącznie z wa­łem stanowi zaledwie około 1 kG. Turbosprężarka nie będąc mechanicznie związana z silni­kiem może być dość dowolnie umieszczona w stosunku do niego: z boku, z tyłu lub nad silnikiem. Należy jednak uni­kać z przyczyn podanych uprzednio zbyt długich przewodów łączących.Układ napędowy pojazdu samochodowego obejmuje zwykle następujące zespoły: sprzęgło, skrzynkę biegów oraz most napędowy. Zespoły te sprzężone .są bezpośrednio lub po­przez wały napędowe. Most napędowy zawiera zwykle na­stępujące podzespoły napędowe: przekładnię główną, mecha­nizm różnicowy oraz półosie.

ELEMENTY UKŁADU NAPĘDOWEGO

W pojeździe o dwóch lub trzech mostach napędowych stosuje się dodatkową skrzynkę przekładniową, tzw. skrzynkę rozdzielczą, która pozwala na wyłączanie napędu przedniego mostu. Między przednim a tylnymi mostami napędowymi wstawia się międzyosiowy mechanizm różnicowy, ponieważ w czasie zakręcania przednie i tylne koła toczą się po różnych krzy­wiznach. Mechanizmy różnicowe pomiędzy dwoma tylnymi mostami napędowymi spotyka się dość rzadko. Między­osiowy mechanizm różnicowy rozdziela w określony sposób moment obrotowy na poszczególne mosty napędowe. Za­dania poszczególnych zespołów i mechanizmów układu napędowego omówiono w dalszych rozdziałach tej części.