Archive for Sierpień, 2015

SPRĘŻARKI OSIOWE

Sprężarki osiowe spotyka się w zespołach doładowujących silników dużej mocy (lotniczych, okrętowych itp.). Zasada pracy sprężarki odśrodkowej polega na wywoływaniu sił odśrodkowych w powietrzu wypełniającym przestrzenie pomiędzy łopatkami jej wirnika. Pod wpływem tych sił podczas obracania się wirnika powietrze przemieszcza się na zewnątrz, przy czym szybkość jego i ciśnienie stopniowo ulegają zwiększaniu. Jednocześnie wskutek podciśnienia na miejsce usuwanego z wir-nilrn nnwietrra nr7f>7 otwńr rin- a umieszczonej pomiędzy nuca powietrza przez otwor ao gażnikiem i silnikiem lotowy nieprzerwanie dopływa- & — umieszczonej ją nowe ilości powietrza zasy- przed gażnikiem .

KOŃCOWE CIŚNIENIE

W sprężarce odśrodko­wej końcowe ciśnienie sprężania uzyskuje się więc w dwóch etapach: najpierw w wirniku dzięki siłom odśrodkowym, a następnie w dyfuzorze, wskutek zmiany energii kinetycznej na energię potencjalną. Podstawowe wiadomości dotyczące teorii i konstrukcji sprężarek odśrodkowych po­dano . Przeważnie doładowująca sprężarka pro­mieniowa napędzana jest turbiną wyko­rzystującą energię spalin uchodzących przez rurę wydechową. W przypadku me­chanicznego napędu sprężarki odśrodkowej uzyskuje się piekorzystny przebieg ciśnie­nia doładowania w funkcji prędkości biegu silnika, w związku z czym taki sposób na­pędu sprężarki należy do rzadkości . W celu wyeliminowania wspomnia­nej niedogodności niekiedy sprężarkę od­środkową napędza się poprzez bezstopnio- wą przekładnię sterowaną samoczynnie.