Archive for Wrzesień, 2015

REWELACYJNE WŁAŚCIWOŚCI

Sprężarki te nie odznaczały się jednak rewelacyjnymi własnościami i zostały zarzucone — nie znajdując dotychczas naśladowców.Sprężarka RICARDO-WELLWORTHY, przeznaczona do doładowywania silników trakcyjnych, jest jedynym obecnie reprezentantem współczesnych sprężarek tłokowych tej kategorii . Sprężarka ma 14 cylindrów o nie­wielkiej średnicy, tworzących dwa wieńce po siedem cy­lindrów, rozmieszczonych parami naprzeciw siebie, równolegie do osi obrotu walu (układ rewolwerowy). W cylindrach tych poruszają się posuwisto-zwrotnie tłoki zamocowane na tłoczyskach. Tłoczyska połączone sąwodzidłem sprzężonym ze skośną tarczą osadzoną na wale za pośrednictwem łożysk tocznych. Podczas obracania się wału tarcza ta kołysze się („chybocze“) powodując przesuwanie tłoków na przemian w prawo i lewo.

BLIŹNIACZY UKŁAD

Opisany bliźniaczy układ powoduje, że siły bezwładności wynikające z przyspieszania i opóźniania części poruszających się posuwisto-zwrotnie znoszą się wzajemnie. Siły te wywołują jedynie niezrównoważony moment, który wobec niewielkich wymiarów ruchomych elementów oraz małej odległości pomiędzy osiami symetrii cylindrów jest stosunkowo niewielki. Wskutek napędu tłoków za pomocą tarczy skośnej w sprężarce RICARDO-WELLWORTHY nie występują siły boczne powodujące dociskanie tłoków do gładzi cylindrów. Po- zwala to na zaniechanie smarowania tłoków, a jednocześnie zbędne stają się pierścienie uszczelniające na tłokach. Przy dokładnym prowadzeniu tłoczysk można utrzymać stały luz pomiędzy tłokami i gładzią cylindrów, nie dopuszczając do ich stykania się ze sobą.

TŁOCZYSKA I PROWADNICE

Tłoczyska i prowadnice mogą być wykonane z tego samego materiału bez niebezpieczeństwa zatarcia się ich podczas pracy. Każdy zespół tłok-cylinder pracuje jako sprężarka dwustronnego działania, dzięki czemu uzyskuje się 28 impulsów tłoczenia podczas każdego pełnego obrotu wału, czyli praktycznie biorąc sprężarka pracuje w sposób ciągły. Przepływ powietrza przez cylindry sterują dwa suwaki obrotowe, zamocowane na wale sprężarki. Każdy z suwaków ma cztery okna, które przy odpowiednich położeniach tłoka w cylindrze ustawiają się naprzeciw jego okien. Sprężarki dynamiczne. Zależnie od kierunku przepływu powietrza rozróżnia się sprężarki odśrodkowe (zwane też promieniowymi) i sprężarki osiowe. Do doładowywania silników trakcyjnych są stosowane niemal wyłącznie sprężarki promieniowe.