Archive for Wrzesień, 2015

OKREŚLENIE SPRAWNOŚCI SPRĘŻARKI

Wydajność sprężarki łopatkowej można określić z zależ­ności: Vd = 2 • e • L • (ji • D0 — S • z) * (ns/60)  t]V3 [m8/sek], gdzie: e — mimośrodowość wirnika [m], L — długość wir­nika [m], D0 — średnica cylindra sprężarki [m], S — gru­bość łopatki [m], z — liczba łopatek, rjvs — sprawność obję­tościowa sprężarki. Przeważnie: L(D0 = 0,8.. .1,2; «/A> = = 0,1. ..0,15; «Vs = 0,8.. .0,9. Ciśnienie sprężania można  określić w przybliżeniu z zależności: pa — Po li———— rrr—)[kO/cm2], gdzie: n — wykładnik politropy sprężania = = 1,5… 1,6, a — kąt pomiędzy położeniem łopatki, kiedy jest ona całkowicie wsunięta do wirnika i położeniem od­powiadającym zamknięciu kanału ssącego. Sprawność adiabatyczna sprężarek o wirnikach cztero- łopatkowych wynosi około 0,4…0,5, a sprężarek o wirni­kach sześciołopatkowych dochodzi do 0,6. Zwiększenie liczby łopatek podwyższa sprawność sprężarki, gdyż róż­nice ciśnienia pomiędzy poszczególnymi komorami są mniejsze, przez co maleją straty nieszczelności.

SPRĘŻARKA WADE

Sprężarka WADE stanowi udoskonaloną wersję sprężarki ROOTS, odznaczającą się zastosowaniem niesymetrycznych wirników i możliwością regulacji sprężu . Za­sysane przez dwa otwory wlotowe powietrze ulega spręża­niu między obracającymi się wirnikami do chwili, w której powierzchnia czołowa jednego z nich odsłoni otwór wylotowy, znajdujący się w bocznej ścianie obudowy. Ścianka ta może być przekręcana w sto­sunku do obudowy sprężarki, przez co uzyskuje się zmianę stopnia sprężania, a więc i chwilowego sprężu. Sprę­żarka WADE zapewnia spręż do 77 — 3 i wykazuje spra­wność ogólną rzędu 0,5.. .0,65.

SPRĘŻARKA BICERA

Sprężarka BICERA o zmien­nym sprężu zasysa powietrze przez wnętrze jednej z prowa­dnic zaopatrzonych w wycięcia . Prowadnice mo­gą się obracać w ustalającej je płycie czołowej. Na prze­chodzącym wewnątrz wale zamocowane są wirniki w postaci bębnów z dwoma symetrycznie położonymi wycięciami i wystającymi z każdego wirnika symetrycznie „skrzydeł­kami”. Średnice bębnów są tak dobrane, że istnieje po­między nimi luz rzędu kilku setnych milimetra.Zewnętrzny profil „skrzydełek” jest zakreślony łukiem koła o    promieniu nieznacznie mniejszym niż promień wewnętrzny otworu kadłuba.

ZALETA SPRĘŻARKI

Istotną zaletę sprężam BICERA stanowi możliwość przekręcania prowadnic, czyli zmienia­nia położenia bębna w chwilach, w których sprężany ładunek znajduje ujście do kanału wylotowego, co pozwala na regu­lację sprężu w stosunkowo dużych granicach. Sprężarki tłokowe do niedawna nie były stosowane do doła­dowywania szybkobieżnych silników trakcyjnych, z uwagi na konieczność stosowania smarowania gładzi cylindrów, co powoduje zanieczyszczanie powietrza olejem, oraz ko­sztownego układu korbowego. Jedyny wyjątek stanowił przedwojenny dwusuwowy silnik DKW V-4 z pompami tłokowymi do ładowania cylindrów silnika (dwusuwowego). Podobne rozwiązania stosowane są w niektórych motocyklach wyścigowych DKW.