Archive for Październik, 2015

SPRAWNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SPRĘŻARKI

Sprawność objętościowa sprężarki, zależną od sprężu i pręd­kości obrotowej wirników zawiera się zwykle w granicach 0,85…0,95 (dla sprężarek doładowujących).Położenie okna wylotowego jest ściśle związane z położe­niem okna wlotowego, wielkością sprężu oraz kątem pochy­lenia zębów. Położenie okna wylotowego wyznacza się najłat­wiej wykreślnie. W tym celu trzeba znać końcową objętość zajmowaną przez sprężone powietrze Vsp=Vo,Yo’ Vvsiyd [m8], gdzie: V0 — objętość początkowa powietrza w sprężarce.Sprężarka łopatkowa (znana także pod nazwą COSETTE) ma zwykle cylindryczną obudowę, wewnątrz której uło- żyskowany jest mimośrodowo wirnik zaopatrzony w suwli- wie osadzone łopatki .Łopatki te podczas obra­cania się wirnika ślizga­ją się po gładzi cylin- wmM dra.

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY

Przestrzeń zawar­ta pomiędzy nimi ulega na przemian zwiększa­niu i zmniejszaniu, dzię­ki czemu następuje za­sysanie i sprężanie za­ssanego powietrza. Za­letą sprężarek łopatko­wych jest stosunkowo prosta konstrukcja, wa­dą — silne tarcie łopa­tek dociskanych siłą odśrodkową do gładzi cylindra (obudowy.).Wspomnianą niedogo­dność wyeliminowano w sprężarce ZOLLER przez za­stosowanie nieruchome­go wału i obracającego się wokół niego wirnika z łopatkami. Pomiędzy końcami łopatek 1 gła­dzią cylindra może więc istnieć stały luz podo­bnie jak w sprężarkach śrubowych lub ROOTS. Wirnik sprężarki ZOL­LER jest jednak nie- wyrównoważony, wsku­tek czego występują duże siły odśrodkowe, obciążające łożyska.