Archive for Listopad, 2015

SPRAWNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SPRĘŻARKI

Sprawność objętościowa sprężarki, zależną od sprężu i pręd­kości obrotowej wirników zawiera się zwykle w granicach 0,85…0,95 (dla sprężarek doładowujących).Położenie okna wylotowego jest ściśle związane z położe­niem okna wlotowego, wielkością sprężu oraz kątem pochy­lenia zębów. Położenie okna wylotowego wyznacza się najłat­wiej wykreślnie. W tym celu trzeba znać końcową objętość zajmowaną przez sprężone powietrze Vsp=Vo,Yo’ Vvsiyd [m8], gdzie: V0 — objętość początkowa powietrza w sprężarce.Sprężarka łopatkowa (znana także pod nazwą COSETTE) ma zwykle cylindryczną obudowę, wewnątrz której uło- żyskowany jest mimośrodowo wirnik zaopatrzony w suwli- wie osadzone łopatki .Łopatki te podczas obra­cania się wirnika ślizga­ją się po gładzi cylin- wmM dra.

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY

Przestrzeń zawar­ta pomiędzy nimi ulega na przemian zwiększa­niu i zmniejszaniu, dzię­ki czemu następuje za­sysanie i sprężanie za­ssanego powietrza. Za­letą sprężarek łopatko­wych jest stosunkowo prosta konstrukcja, wa­dą — silne tarcie łopa­tek dociskanych siłą odśrodkową do gładzi cylindra (obudowy.).Wspomnianą niedogo­dność wyeliminowano w sprężarce ZOLLER przez za­stosowanie nieruchome­go wału i obracającego się wokół niego wirnika z łopatkami. Pomiędzy końcami łopatek 1 gła­dzią cylindra może więc istnieć stały luz podo­bnie jak w sprężarkach śrubowych lub ROOTS. Wirnik sprężarki ZOL­LER jest jednak nie- wyrównoważony, wsku­tek czego występują duże siły odśrodkowe, obciążające łożyska.

OKREŚLENIE SPRAWNOŚCI SPRĘŻARKI

Wydajność sprężarki łopatkowej można określić z zależ­ności: Vd = 2 • e • L • (ji • D0 — S • z) * (ns/60)  t]V3 [m8/sek], gdzie: e — mimośrodowość wirnika [m], L — długość wir­nika [m], D0 — średnica cylindra sprężarki [m], S — gru­bość łopatki [m], z — liczba łopatek, rjvs — sprawność obję­tościowa sprężarki. Przeważnie: L(D0 = 0,8.. .1,2; «/A> = = 0,1. ..0,15; «Vs = 0,8.. .0,9. Ciśnienie sprężania można  określić w przybliżeniu z zależności: pa — Po li———— rrr—)[kO/cm2], gdzie: n — wykładnik politropy sprężania = = 1,5… 1,6, a — kąt pomiędzy położeniem łopatki, kiedy jest ona całkowicie wsunięta do wirnika i położeniem od­powiadającym zamknięciu kanału ssącego. Sprawność adiabatyczna sprężarek o wirnikach cztero- łopatkowych wynosi około 0,4…0,5, a sprężarek o wirni­kach sześciołopatkowych dochodzi do 0,6. Zwiększenie liczby łopatek podwyższa sprawność sprężarki, gdyż róż­nice ciśnienia pomiędzy poszczególnymi komorami są mniejsze, przez co maleją straty nieszczelności.