Monthly Archives: Listopad 2015

SPRAWNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA SPRĘŻARKI

Sprawność objętościowa sprężarki, zależną od sprężu i pręd­kości obrotowej wirników zawiera się zwykle w granicach 0,85…0,95 (dla sprężarek doładowujących).Położenie okna wylotowego jest ściśle związane z położe­niem okna wlotowego, wielkością sprężu oraz kątem

PRZESTRZEŃ POMIĘDZY

Przestrzeń zawar­ta pomiędzy nimi ulega na przemian zwiększa­niu i zmniejszaniu, dzię­ki czemu następuje za­sysanie i sprężanie za­ssanego powietrza. Za­letą sprężarek łopatko­wych jest stosunkowo prosta konstrukcja, wa­dą — silne tarcie łopa­tek dociskanych siłą

OKREŚLENIE SPRAWNOŚCI SPRĘŻARKI

Wydajność sprężarki łopatkowej można określić z zależ­ności: Vd = 2 • e • L • (ji • D0 — S • z) * (ns/60)  t]V3 [m8/sek], gdzie: e — mimośrodowość wirnika [m],