Archive for Grudzień, 2015

WYDAJNOŚĆ SPRĘŻARKI

Do­kładne ustalenie wzdłużne jest szczególnie ważne gdy chodzi o wirniki śrubowe, których małe przesunięcia poosiowe mogą powodować niedopuszczalne zmniejszanie ich wza­jemnego luzu. Zwykle łożysko ustalające mieści się po­między kołem zębatym sprzęgającym i wirnikiem. Wydajność sprężarki typu ROOTS określa zależność.Przystępując do projektowania wirników początkowo przyj­muje się, że zarysy ich stykają się ze sobą. Następnie otrzy­mane w ten sposób zarysy teoretyczne zamienia się na rze­czywiste przez przesunięcie wszystkich ich punktów wzdłuż normalnej do zarysu o odległość równą połowie założonego luzu międzyzębnego, wynoszącego średnio 0,003 rozstawu osi wirników.

LUZ POMIĘDZY ZĘBAMI

Jednocześnie luz pomiędzy równolegle usta­wionymi (obok siebie) zębami obu wirników nie powinien być mniejszy niż 1,5 luzu obwodowego kół sprzęgających, mierzonego na tej samej średnicy. Wirniki sprężarki typu ROOTS są w zasadzie kołami zębatymi o małych (2 lub 3) liczbach zębów. Można więc do nich stosować mianownictwo używane do określania po­szczególnych elementów walcowych kół zębatych. Przy­kładowo — koła zakreślone ze środków wirników o jedna­kowych średnicach, wzajemnie styczne i toczące się po sobie bez poślizgu, nazywane są kołami podstawowymi. Część zęba znajdująca się na zewnątrz koła podstawowego nosi nazwę głowy, wewnątrz zaś — podstawy .

SPRĘŻARKA ŚRUBOWA

Sprężarka śrubowa LYSHOLM (znana również pod naz.wą SAURER) mimo podobieństwa do sprężarki ROOTS pra­cuje według zupełnie innej zasady. Wirniki sprężarki śru­bowej nie tylko przenoszą powietrze ze strony ssącej na tłoczącą, lecz jednocześnie i sprężają je . Powierzchnia F w przypadku geometrycznie podobnych wirników jest proporcjonalna do kwadratu średnicy dw. W najczęściej stosowanym układzie 4 + 6, przy stosunku DA!dA= 1,7  współczynnik proporcjonal­ności wynosi 0,121, czyli: F= 0,121 • £)£. Czynna długość wirnika zależy od, wymaganego sprężu (stopnia sprężania) i dla wspomnianego układu wirników wynosi w przybli­żeniu: D^/L =0,6 dla n = 1,5; D^/L = 0,55 dla n = 2,0.