Archive for Luty, 2016

SPRĘŻARKA DYNAMICZNA

Sprężarka dynamiczna, w której ładunek jest sprężany dzięki nadawaniu mu energii kinetycznej, którą następnie ulega zamianie na energię potencjalną ciśnienia; sprężarki dynamiczne dzielą się na osiowe i promieniowe (odśrod­kowe).Do doładowywania silników stosowane są niemal wyłącznie sprężarki promieniowe odznaczające się dość wysoką spraw­nością w zakresie niewielkich wydajności, wchodzących w rachubę w przypadku silników trakcyjnych.Moc pobierana przez sprężarkę dowolnego typu wynika z zależności:Nd = [KM],75 • t]ad •       75 • T]s 75 gdzie: Gd — wydajność sprężarki [kg/sek], lad — praca adiabatycznego sprężania 1 kg czynnika [kGm/kg], !e — praca rzeczywista sprężania 1 kg czynnika w rozpatrywanej sprężarce, — sprawność adiabatyczna sprężarki (tjad = = lad/U), rjni — sprawność mechaniczna sprężarki i jej napędu. 7]S — sprawność ogólna sprężarki.

SPRĘŻARKA ROOTS

Sprężarka ROOTS ma dwa wirniki, sprzężone ze sobą parą kół zębatych, obracające się z niewielkim luzem w obudowie . Wirniki wykonane są jako długie koła zębate o  dwóch lub trzech zębach prostych, albo śrubowych. Wał jednego z wirników napędzany jest za pośrednictwem prze­kładni przez wał silnika doładowywanego. Dru­gi wirnik sprężarki obracany jest w przeci­wnym kierunku przez zębate koła sprzęgające. Wirniki nie stykają się ze sobą, ani ze ścianka­mi obudowy. Luz po­między nimi wynosi za­zwyczaj 0,1.. .0,3 mm. Brak tarcia pomiędzy częściami sprężarki wpływa korzystnie na jej sprawność i trwałość. Zarazem jednak wspomniany luz jest przyczyną przedmuchów sprężonego już powietrza z przestrzeni tłoczenia do przestrzeni ssania, czyli przyczynia się do obniżenia sprawności sprężarki.

SPRAWNOŚĆ SPRĘŻARKI

Dlatego też dąży się zwykle, aby luz ten był możliwie najmniejszy. Sprawność sprężarki obniża również odrzucanie (zwłaszcza w zakresie dużych prędkości obrotowych) powietrza na wejściu do sprężarki w wyniku oddziaływania sił odśrodkowych. Optymalna sprawność adiabatyczna sprężarki typu ROOTS wynosi 0,6.. .0,7, zależnie od sprężu, wielkości i wykonania. Sprężarka ROOTS działa podobnie jak zwykła zębata pompa oleju  . Powietrze lub mieszanka napływając przez otwór wlotowy w obudowie sprężarki napełnia wolną przestrzeń pomiędzy wirnikami i obudową. Podczas obra­cania wirników powietrze jest przenoszone we wnękach międzyzębnych na drugą stronę obudowy.