Archive for Marzec, 2016

ZASTOSOWANIE SPRĘŻARKI

Zastosowanie sprężarki odśrodkowej znacznie zmniejsza więc elastyczność momentu obrotowego silnika, a niekiedy nawet powoduje tzw. brak elastyczności, czyli że w całym zakresie użytkowych prędkości biegu silnika nie występuje maksimum momentu obrotowego. Taki przebieg krzywej momentu obrotowego jest w zasadzie niekorzystny do celów trakcyjnych. Jednak kiedy silnik dysponuje dla danych warunków użytkowania pewnym, niewielkim nawet, nad­miarem mocy, wówczas brak elastyczności nie wpływa w istotny sposób na właściwości ruchowe napędzanego przez niego pojazdu. Sprężarka napędzana turbiną gazową reaguje na zmiany prędkości i obciążenia silnika z pewnym opóźnieniem, wyni­kającym z bezwładności jej wirników.

SPRĘŻARKA NAPĘDZANA MECHANICZNIE

Natomiast sprężarka napędzana mechanicznie reaguje niemal natychmiast, ale wyłącznie na zmiany prędkości obrotowej wału korbowego. Zaletą turbosprężarki jest okoliczność, że ciśnienie dołado­wywania zależy nie tylko od prędkości biegu silnika, ale i   od jego obciążenia. Przy’ małym obciążeniu silnika, gdy przepływ spalin przez rurę wydechową jest mało intensywny, a temperatura ich jest niska, turbina rozwija małą moc i   napędzana przez nią sprężarka dostarcza powietrze pod niewielkim ciśnieniem. W takiej więc sytuacji, gdy dołado­wywanie jest zbędne (małe obciążenie silnika), sprężarka pracuje z małą wydajnością. Wadą turbodoładowywania jest natomiast okoliczność, że wskutek zmiany warunków tworzenia się i spalania mieszanki, w zakresie małych obcią­żeń silnika może się zwiększać twardość jego biegu.

SPRĘŻARKI DOŁADOWYWUJĄCE

Jeżeli sprężarka jest napędzana mechanicznie, ciśnienie do­ładowywania zależy wyłącznie od prędkości biegu silnika. Stanowi to jedną z głównych przyczyn dużego zużycia pa­liwa przez silnik doładowywany mechanicznie, pracujący w zakresie małych obciążeń. Natomiast warunki tworzenia i   spalania mieszanki w cylindrach silnika doładowywanego mechanicznie prawie w ogóle nie zależą od jego obciążenia.Wśród sprężarek stosowanych do doładowywania silników (podobnie jak i sprężarek o innym przeznaczeniu) rozróżnia się ogólnie dwie podstawowe odmiany, różniące się zasad­niczo sposobem pracy:  sprężarka wyporowa, w której ładunek jest sprężany dzięki zmniejszaniu jego objętości; ze względu na kon­strukcję sprężarki wyporowe dzieli się na tłokowe i rota­cyjne (o tłokach obrotowych); wśród sprężarek rotacyjnych rozróżnia się z kolei sprężarki jednowirnikowe i wielo- wirnikowe.