Archive for Marzec, 2016

GRANICA DYMIENIA

Granica dymienia silnika doładowywanego wyrażona współczynnikiem składu mieszanki pokrywa się z granicą dymienia silnika wolnossącego, a nawet z uwagi na polepszenie warunków spalania może odpowiadać nieco mniejszemu nadmiarowi powietrza. W praktyce jednak z reguły dawkowanie zwiększa się w mniejszym stopniu niż ładunek powietrza, czyli zwiększa się współczynik składu mieszanki — w celu zmniejszenia obciążeń cieplnych silnika. Szczególnie przy turbodoładowywaniu dąży się do obniżenia temperatury spalin, aby polepszyć warunki pracy łopatek turbiny . Przeciętne wartości współczynnika składu mieszanki doładowywanych silników wysokoprężnych wynoszą 1,5… 1,6, choć w zasadzie można obniżyć go do 1,2… 1,3, kosztem wzrostu obciążeń cieplnych silnika.

DZIĘKI DOŁADOWYWANIU

Dzięki doładowywaniu moc silnika rośnie w pierwszym przybliżeniu proporcjonal­nie do stopnia zwiększania gęstości ładunku. Dotyczy to zarówno silników o za­płonie samoczynnym, jak i iskrowym, jeżeli nie wy­stępuje spalanie detona- cyjne. W dokładnych obli­czeniach poza wpływem doładowywania na przebieg spalania bierze się pod u- wagę również i zmniejszenie pracy wymiany ładunku oraz względne zmniejszenie strat mechanicznych . Wpływ doładowywania na zużycie paliwa,W silnikach o zapłonie iskrowym doła­dowywanie nie po- woduje istotnych zmian jednostkowe­go zużycia paliwa  .Natomiast jednost­kowe zużycie paliwa silnika wysokopręż­nego, doładowywa­nego turbosprężarką zmniejsza się w po­równaniu z silnikiem wolnossącym tym bardziej, im większe jest obciążenie silni­ka.

SZCZYTOWE RÓŻNICE

Szczytowe róż­nice mogą dochodzić nawet do 25.. .30%. W razie doładowy­wania mechaniczne­go jednostkowe zu­życie paliwa w za­kresie małych ob­ciążeń jest zwykle większe niż silnika wolnossącego,awza- kresie obciążeń mak­symalnych — mniej­sze o około 5. . .10%. Porównanie charakterystyk obciążeniowych silnika wolno­ssącego z doładowywanym mechanicznie i z turbodoła- dowywanym wykazuje, że z ekonomicznego punktu widze­nia turbodoładowywanie jest zawsze uzasadnione . Natomiast jeżeli silnik często pracuje w zakresie małych obciążeń doładowywanie mechaniczne może być przyczyną zwiększonego zużycia paliwa.