Monthly Archives: Kwiecień 2016

GRANICA DYMIENIA

Granica dymienia silnika doładowywanego wyrażona współczynnikiem składu mieszanki pokrywa się z granicą dymienia silnika wolnossącego, a nawet z uwagi na polepszenie warunków spalania może odpowiadać nieco mniejszemu nadmiarowi powietrza. W praktyce jednak

DZIĘKI DOŁADOWYWANIU

Dzięki doładowywaniu moc silnika rośnie w pierwszym przybliżeniu proporcjonal­nie do stopnia zwiększania gęstości ładunku. Dotyczy to zarówno silników o za­płonie samoczynnym, jak i iskrowym, jeżeli nie wy­stępuje spalanie detona- cyjne. W dokładnych

SZCZYTOWE RÓŻNICE

Szczytowe róż­nice mogą dochodzić nawet do 25.. .30%. W razie doładowy­wania mechaniczne­go jednostkowe zu­życie paliwa w za­kresie małych ob­ciążeń jest zwykle większe niż silnika wolnossącego,awza- kresie obciążeń mak­symalnych — mniej­sze o około

WPŁYW SPRĘŻARKI

Wpływ sprężarki doładowującej. Sprężarka wyporowa wytwarza ciśnienie doładowywania prawie nie­zależne od prędkości biegu silnika. Ponieważ sprężarka tego typu jest z reguły napędzana mechanicznie, zapewnia ona w przybliżeniu stałe procentowe zwiększenie momentu obrotowego