Archive for Maj, 2016

WYMIANA ŁADUNKU

Silnik doładowywany zasilany jest powietrzem łub mieszanką o          ciśnieniu pd, przy czym: pd—Po’n [kG/cma], gdzie: po — ciśnienie atmosferyczne [kG/cm2] oraz n — spręż (sto­pień wzrostu ciśnienia) sprężarki. Wobec małych oporów przepływu przyjmuje się zwykle,że nadciśnienie wytwarzane przez sprężarkę jest równe ciśnieniu doładowywania silnika. Temperatura powietrza lub mieszanki dostarczanych przez sprężarkę jest zawsze większa niż temperatura otoczenia (T0). We wszelkich typach sprężarek podczas sprężania powietrze lub mieszanka się nagrzewa.

JAKOŚĆ NAPEŁNIENIA

Jakość napełnienia cylindrów silnika charakteryzuje: współczynnik napełnienia (*?„); przy czym: rjv = ycfyd, stopień napełnienia (A); przy czym: A = ycfyo = qv’v, gdzie: yc — GdVSs — gęstość świeżego ładunku w cylindrze odniesiona do pojemności skokowej oraz Gc masa świe­żego ładunku w cylindrze. Współczynnik napełnienia silnika doładowywanego jest zawsze nieco większy niż dla silnika wolnossącego takiej samej konstrukcji i w takich samych warunkach pracy.Wydajność sprężarki doładowującej silnik (Gd) [G/obrót] wynosi:Gd = -Vss * Yc’ fi — zYss • yd’ Vv * P = zYss * Yo * A •TT gdzie: 0=1,1… 1,4 — stopień przedmuchu cylindrów. Zwiększanie stopnia przedmuchu {fi) zwiększa skuteczność wewnętrznego chłodzenia cylindrów, lecz jednocześnie po­woduje zmniejszenie ogólnej sprawności silnika.