Archive for Sierpień, 2016

DO OBLICZANIA CHŁODNICY

Do obliczania chłodnicy można posłużyć się następującą zależnością: Q^FCz’q’At [kcal/godz], gdzie: Fcz – powierzchnia czołowa chłodnicy [dcm2], q — zdolność chłodzenia [kcal/dcm* • godż*°C] oraz At — różnica średnich temperatur wody i powietrza na wejściu do chłodnicy [°C], Wartość q wyznacza się doświadczalnie, poddając odpowiednim próbom rdzeń chłodnicy. Przewodzenie ciepła. Przechodzenie ciepła z wody do powietrza scharakteryzować można wykreśłnie, wyznaczając rozkład miejscowych temperatur .Temperatura wody w miarę zbliżania się do ścianki przewodzącej jest coraz niższa. Stromość tego rodzaju spadku temperatur zależ od intensywności przejmowania ciepła przez ściankę odwody, a więc od współczynnika <xw. W samej ściance przewodzącej, w miarę zbliżania się do powierzchni stykającej się Z’ powietrzem, temperatura obniża się, przy czym spadek temperatury w ściance zależy od jej grubości i przewodnictwa cieplnego materiału ścianki, czyli od współczynnika A.

PRZEJMOWANIE CIEPŁA

Temperatura powietrza w miarę oddalania się od ścianki przewodzącej gwałtownie się obniża. Stromość tego spadku zależy od współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Całkowity spadek temperatury jest oczy­wiście równy różnicy średnich temperatur wody I powietrza. Z powyższego wynika, że współczynnik A zależy głównie od wartości współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Przejmowanie ciepła. Współczynnik przejmowania ciepła od chłodzonej ścianki do powietrza («p) zależy od sposobu przepływu powietrza wzdłuż tej ściany. Według Prandtla, w powietrzu omywającym ściankę, w bezpośredniej bliskości ścianki w miarę zbliżania się do niej, prędkość przepływu maleje aż do zera. Warstwę powietrza, w której prędkość maleje, nazwano warstwą graniczną .