Archive for Sierpień, 2016

PRZEJMOWANIE CIEPŁA

Temperatura powietrza w miarę oddalania się od ścianki przewodzącej gwałtownie się obniża. Stromość tego spadku zależy od współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Całkowity spadek temperatury jest oczy­wiście równy różnicy średnich temperatur wody I powietrza. Z powyższego wynika, że współczynnik A zależy głównie od wartości współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Przejmowanie ciepła. Współczynnik przejmowania ciepła od chłodzonej ścianki do powietrza («p) zależy od sposobu przepływu powietrza wzdłuż tej ściany. Według Prandtla, w powietrzu omywającym ściankę, w bezpośredniej bliskości ścianki w miarę zbliżania się do niej, prędkość przepływu maleje aż do zera. Warstwę powietrza, w której prędkość maleje, nazwano warstwą graniczną .

PRZY USTALONEJ SZYBKOŚCI

Przy ustalonej szybkości i lepkości ośrodka, jakim jest np. powietrze, grubość warstwy granicznej <5 jest zmienna i na­rasta parabolicznie z długością ścianki. Jak długo warstwa graniczna jest jeszcze cienka, tj. na po­czątku ścianki, tak długo przepływ w niej ma.charakter laminarny, czyli poszczególne cząstki powietrza poruszają się w sposób uporządkowany, wzdłuż linii strug . Po przekroczeniu pewnej odległości, w warstwie granicznej równowaga poruszających się cząstek powietrza zostaje zachwiana i przepływ staje się burzliwy, tj. poszczególne cząstki przepływającego powietrza wykonują również i nie­uporządkowane ruchy poprzeczne do kierunku przepływu.

DOŁADOWYWANIE SILNIKÓW

Silnik doładowywany różni się od wolnossącego tym, że czyste powietrze lub mieszanka dopływa do wnętrza cy­lindrów pod ciśnieniem większym niż atmosferyczne. Za­pewnia to zwiększenie napełnienia cylindrów, a więc w ich wnętrzu spala się wówczas więcej paliwa (zawartego w zwięk­szonej ilości mieszanki lub wtryskiwanego w odpowiednio zwiększonych dawkach), czyli wywiązuje się w nich więcej ciepła. W rezultacie podwyższa się uzyskiwane średnie ciśnienie użyteczne i odpowiednio zwiększa się moc silnika doładowywanego — w porównaniu z wolnossącym.

POWIETRZE MIĘDZY ŚCIANKAMI

Jeżeli powietrze przepływa pomiędzy dwoma ściankami* np. pomiędzy żebrami cylindrów chłodzonych powietrzem, i na sąsiednich ściankach warstwy graniczne o przepływie laminarnym zejdą się ze sobą nim zapanuje w nich przepływ burzliwy, to już do końca szczeliny utrzymuje się przepływ laminarny, co zmniejsza intensywność chłodzenia.Aby uzyskać korzystne warunki chłodzenia powietrzem, trzeba zachować określone minimalne odstępy pomiędzy żebrami, zależnie od prędkości przepływu i lepkości po­wietrza. Odnosząc do przeciętnych prędkości przepływu powietrza chłodzącego, graniczne szerokości szczelin między żebrami wynoszą 1,1… 1,7 mm, przy czym odstępy żeber mogą być tym mniejsze, im prędkości przepływu powietrza są większe.