Archive for Wrzesień, 2016

OBLICZANIE UKŁADÓW CHŁODZENIA

Ze względów bezpieczeństwa, termostaty regulujące intensywność chłodzenia silników powietrzem wbudowuje się w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia termostatu przesłony były całkowicie otwarte (maksymalny przepływ powietrza). Odwrotnie wbudowanie termostatu w razie jego niesprawności mogłoby spowodować przegrzanie i zniszczenie silnika.Obliczanie chłodnicy wody. Ilość ciepła odbieranego przez ciecz chłodzącą od rozgrzanych części silnika określić można z zależności: Qw = Gw • Atw • cw [kcal/godz], gdzie: Qw — ilość ciepła [kcal/godz], Gw — ciężar cieczy chłodzącej [kG/godz], Atw — przyrost temperatury [°C] oraz cw — ciepło właściwe cieczy chłodzącej [kcal/kG°C], Ciepło oddawane przez chłodnicę do powietrza atmosferycznego wyznacza się z zależności: Qp = Vp • yp • Atp • Cp [kcal/godz], gdzie: Vp — objętość powietrza [m8/godz], yp _ ciężar właściwy powietrza [kG/m3], Atp — przyrost temperatury [° C] oraz cp — ciepło właściwe powietrza

.

PODANE ZWIĄZKI

Jak wynika z podanych związków, określoną intensywność chłodzenia silnika można osiągać zarówno kosztem dużego zapotrzebowania wody lub po ietrza przy małej różnicy lub powietrza przy dużej różnicy temperatur. Ilość ciepła oddawanego przez gorącą wodę do powietrza określić można również z zależności: Q=F’k’At[kcal/godz], gdzie: F — powierzchnia chłodząca [m2], Ic_ współczynnik przewodnictwa cieplnego [kcal/m2 -godz-°C j oraz Atm — różnica średnich temperatur chłodzonej wody 0 podgrzewającego się powietrza [°C]. Dla określonej chłodnicy, tj. przy stałej powierzchni chłodzącej, ilość ciepła oddawanego do powietrza zależy od średniej różnicy temperatur wody i powietrza Ałm, przy czym chłodnica może być tym mniejsza, im większą jest różnica temperatur Atm.