Category Archives: Samochody od A do Z

ISTOTNA ZALETA

Istotną zaletą takiego systemu regulacji chłodzenia jest bardzo szybkie nagrzewanie się silnika po rozruchu; jak długo silnik jest jeszcze chłodny, tak długo nagrzane powietrze odpływa z powrotem do dmuchawy, w podobny sposób jak krąży

OBLICZANIE UKŁADÓW CHŁODZENIA

Ze względów bezpieczeństwa, termostaty regulujące intensywność chłodzenia silników powietrzem wbudowuje się w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia termostatu przesłony były całkowicie otwarte (maksymalny przepływ powietrza). Odwrotnie wbudowanie termostatu w razie jego niesprawności mogłoby spowodować przegrzanie

PODANE ZWIĄZKI

Jak wynika z podanych związków, określoną intensywność chłodzenia silnika można osiągać zarówno kosztem dużego zapotrzebowania wody lub po ietrza przy małej różnicy lub powietrza przy dużej różnicy temperatur. Ilość ciepła oddawanego przez gorącą wodę do

DO OBLICZANIA CHŁODNICY

Do obliczania chłodnicy można posłużyć się następującą zależnością: Q^FCz’q’At [kcal/godz], gdzie: Fcz – powierzchnia czołowa chłodnicy [dcm2], q — zdolność chłodzenia [kcal/dcm* • godż*°C] oraz At — różnica średnich temperatur wody i powietrza

PRZEJMOWANIE CIEPŁA

Temperatura powietrza w miarę oddalania się od ścianki przewodzącej gwałtownie się obniża. Stromość tego spadku zależy od współczynnika przejmowania ciepła od ścianki do powietrza (ap). Całkowity spadek temperatury jest oczy­wiście równy różnicy

PRZY USTALONEJ SZYBKOŚCI

Przy ustalonej szybkości i lepkości ośrodka, jakim jest np. powietrze, grubość warstwy granicznej <5 jest zmienna i na­rasta parabolicznie z długością ścianki. Jak długo warstwa graniczna jest jeszcze cienka, tj. na po­czątku

DOŁADOWYWANIE SILNIKÓW

Silnik doładowywany różni się od wolnossącego tym, że czyste powietrze lub mieszanka dopływa do wnętrza cy­lindrów pod ciśnieniem większym niż atmosferyczne. Za­pewnia to zwiększenie napełnienia cylindrów, a więc w ich wnętrzu spala

POWIETRZE MIĘDZY ŚCIANKAMI

Jeżeli powietrze przepływa pomiędzy dwoma ściankami* np. pomiędzy żebrami cylindrów chłodzonych powietrzem, i na sąsiednich ściankach warstwy graniczne o przepływie laminarnym zejdą się ze sobą nim zapanuje w nich przepływ burzliwy, to

SILNIKI TŁOKOWE

Według Nusselta współczynnik a przejmowania ciepła od gorących spalin do ścianki cylindra określa zależność: « = 0,99 ^/p^T (1 + 1,24 cir) [kcal/m3 • godz • °C], gdzie: p — ciśnienie gazów

W SILNIKACH CZTEROSUWOWYCH

Również i w silnikach czterosuwowych wykorzystuje się niekiedy doładowywanie dynamiczne — stosując specjalne układy ssące powodujące np. zwiększenie elastyczności, silnika, jego mocy maksymalnej itp.  Systemy doładowywania silników. Zależnie od sposobu napędu sprężarki