Category Archives: Samochody od A do Z

WYMIANA ŁADUNKU

Silnik doładowywany zasilany jest powietrzem łub mieszanką o          ciśnieniu pd, przy czym: pd—Po’n [kG/cma], gdzie: po — ciśnienie atmosferyczne [kG/cm2] oraz n — spręż (sto­pień wzrostu ciśnienia) sprężarki. Wobec małych oporów przepływu

JAKOŚĆ NAPEŁNIENIA

Jakość napełnienia cylindrów silnika charakteryzuje: współczynnik napełnienia (*?„); przy czym: rjv = ycfyd, stopień napełnienia (A); przy czym: A = ycfyo = qv’v, gdzie: yc — GdVSs — gęstość świeżego ładunku w

PODCZAS DOŁADOWYWANIA

Gdy chodzi o samochody osobowe produkowane seryjnie, doładowywane silniki o za­płonie iskrowym są stosowane jedynie w rzadkich przy­padkach, wyłącznie w USA. Przez doładowywanie można uzyskać dużo większy wzrost mocy użytecznej silnika niż

SPALANIE W SILNIKU WYSOKOPRĘŻNYM

Przebieg spalania w każdym silniku wysokoprężnym zależy od wypadkowego wpływu wszystkich czynników, przyczynia­jących się do zmniejszenia lub zwiększenia opóźnienia za­płonu. Wskutek doładowywania podwyższa się zarówno temperatura, jak i ciśnienie powietrza dopływającego do

CIŚNIENIE PODCZAS SPALANIA

Podczas spalania ciśnienie w cylindrze silnika doładowy­wanego wzrasta wolniej niż w silniku wolnossącym, jed­nak z uwagi na podwyższone ciśnienie końca sprężania (początku spalania) szczytowe ciśnienie spalania jest na ogół większe niż w

ŁĄCZNY STOPIEŃ SPRĘŻENIA

Wprawdzie łączny stopień sprężania sprężarki i silnika jest niemal z reguły wyższy niż w silniku wolnossącym, lecz w zakresie małych prędkości biegu silnika znacznie obniża się ciśnienie ładowania, a ponadto powietrze ulega

GRANICA DYMIENIA

Granica dymienia silnika doładowywanego wyrażona współczynnikiem składu mieszanki pokrywa się z granicą dymienia silnika wolnossącego, a nawet z uwagi na polepszenie warunków spalania może odpowiadać nieco mniejszemu nadmiarowi powietrza. W praktyce jednak

DZIĘKI DOŁADOWYWANIU

Dzięki doładowywaniu moc silnika rośnie w pierwszym przybliżeniu proporcjonal­nie do stopnia zwiększania gęstości ładunku. Dotyczy to zarówno silników o za­płonie samoczynnym, jak i iskrowym, jeżeli nie wy­stępuje spalanie detona- cyjne. W dokładnych

SZCZYTOWE RÓŻNICE

Szczytowe róż­nice mogą dochodzić nawet do 25.. .30%. W razie doładowy­wania mechaniczne­go jednostkowe zu­życie paliwa w za­kresie małych ob­ciążeń jest zwykle większe niż silnika wolnossącego,awza- kresie obciążeń mak­symalnych — mniej­sze o około

WPŁYW SPRĘŻARKI

Wpływ sprężarki doładowującej. Sprężarka wyporowa wytwarza ciśnienie doładowywania prawie nie­zależne od prędkości biegu silnika. Ponieważ sprężarka tego typu jest z reguły napędzana mechanicznie, zapewnia ona w przybliżeniu stałe procentowe zwiększenie momentu obrotowego